Преподаватели

През учебната 2020/2021 година в 48. ОУ работят 50 педагогически специалисти.

От тях 3 са с присъдена Първа ПКС, 4 - с Втора ПКС, 2 - с Трета ПКС, 9 - с Четвърта ПКС и 19 - с Пета ПКС.