Прием

План-прием за полудневна предучилищна подготвителна група - учебна 2018/2019 година - 20 деца.

РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

https://kg.sofia.bg/isodz/